Avís Legal

Titularitat

El domini d'internet garsineu.com és de titularitat de Francesc Prats Armengol - (Garsineu Edicions), amb NIF 78072778z. El seu domicili, als efectes d'aquest avís legal, queda establert a:

C./ Passeig del Vall, 10
25620 TREMP (Lleida)

Acceptació de les Condicions d'Ús

Les presents Condicions (d'ara endavant, anomenades Avís Legal) tenen per a objecte regular l'ús d'aquest lloc Web que l'Empresa posa a disposició del públic a la present URL. La utilització del lloc Web per part d'un tercer li atribueix la condició d'Usuari i suposa l'acceptació plena per l'esmentat Usuari, de totes i cadascuna de les condicions que s'incorporen en el present Avís Legal.

Us correcte del lloc Web

L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic.

Així mateix, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius per als interessos o drets de tercers, o de qualsevol manera que pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar el lloc Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del lloc Web por d'altres Usuaris.

L'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, causar danys a les dades, programari o documents electrònics que es trobin al lloc Web de l'Empresa.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés per part d'altres Usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals l'Empresa presta el servei, així com a no realitzar accions que malmetin, interrompeixin o generin errades en els esmentats sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduïr programari, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altrre dispositiu lògic o sequència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàticos de l'Empresa o de tercers.

Copyright i Propietat Intel·lectual

Tots els continguts publicats en aquest lloc Web són propietat de Garsineu Edicions. La propietat intel·lectual del disseny i la programació correspon a LEDMedia, art digital, que atorga a Garsineu Edicions llicència per al seu ús exclusiu en aquest lloc Web.

L'utilització per a qualsevol finalitat diferent de l'ús privat dels continguts publicats en aquest lloc Web requerirà el permís per escrit de Garsineu Edicions.

Règim de responsabilitat

Responsabilitat per l'Ús del lloc Web

L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les que pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l'utilització del lloc Web, quedant l'Empresa exonerada de qualsevol mena de responsabilitat que pogués derivar-se de les accions de l'Usuari.

L'Empresa emprarà tots els esforços y medis raonables per a facilitar informació actualitzada i precisa en el lloc Web; tanmateix, l'Empresa no garantitza l'absència d'errades, de possibles inexactituts i/o omisisons en cap dels continguts accessibles a través d'aquest lloc Web.

L'Usuari és l'únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra l'Empresa, basada en l'utilització per l'Usuari del lloc Web. Si s'escau, l'Usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a l'Empresa amb motiu de les tals reclamacions o accions legals.

Responsabilitat pel funcionamient del lloc Web

L'Empresa declina tota responsabilitat que es podés derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionamient operatiu del sistema electrònic, motivat por causes alienes a l'Empresa.

Així mateix, l'Empresa també exclou qualsevol responsabilitat que podés derivar-se per retards o bloquejos en el funcionamient operatiu d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legitimes fora del control de l'Empresa.

L'Empresa està facultada para suspendre temporalment i sense avís previ l'accés al lloc Web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

Confidencialitat

Les dades que els Usuaris proporcionen als diferents formularis d'aquest lloc Web es tracten sota condicions de màxima confidencialitat i no es cedeixen a tercers sota cap concepte, d'acord amb el que està establert a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre sobre protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades s'incorporen a un fitxer titularitat de Garsineu Edicions amb la finalidad de mantenir les relacions comercials amb els Clients. Els Usuaris poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, mitjançant un escrit signat enviat al domicili especificat a l'apartat Titularitat.

Ús de cookies

Aquest lloc Web no utilitza cookies, llevat de la cookie de sessió, identificada amb el nom PHPSESSID, imprescindible per al funcionament del sistema de recerca.

Tot i això, l'ús d'algunes facilitats enllaçades al lloc, però que no en depenen (como el servei Google Maps, els vídeos de YouTube i els enllaços a xarxes socials) podría requerir el consentiment sobre les cookies dels llocs esmentats.

Modificacions de les condicions d'ús

L'Empresa es reserva el dret a modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense notificació prèvia l'Avís Legal d'aquest lloc Web. L'Usuari estarà obligat automàticament per l'Avís Legal que es trobi vigent en el moment en què accedeixi al lloc Web, por la qual cosa haurà de llegir periòdicament aquest Avís Legal.

La darrera revisió d'aquest document va ser el 24/07/2017 a les 12:25 h.